سه هزار میلیارد تومان از منابع تحت تسلط مفسدین به مردم بازگشت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041811033/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA