سپیده رشنو در جلسه دادگاه حضور نیافت/ رای پرونده هفته آینده صادر می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071007094/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1