شورای حل اختلاف کارآمد می‌تواند حجم پرونده‌های محاکم را کم کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082317232/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF