صدور حکم باند سازمان یافته ارتشاء، جعل و زمین خواری در یزد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081813237/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF