صدور سند رسمی برای ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی وقفی خوزستان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051710802/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86