صلاحیت شورای حل اختلاف توسعه یافته و تشریفات آن ساده‌تر شده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082215702/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA