ضبط ارز قاچاق در شهرری/ جریمه ۱۲ میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت در زاهدان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082719773/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA