ضرب‌الاجل دو ماهه دستگاه قضایی برای رفع مشکلات جاده کیاسر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041811589/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1