ضرورت بازنگری در موضوع مراکز بازپروری معتادان/ تبیین جنایات صهیونیست‌ها در اولویت قرار گیرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081510859/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7