ضرورت کاهش مدت زمان رسیدگی های قضایی در مازندران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050201450/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86