طحان نظیف: ثبت نام نهایی از داوطلبان انتخابات مجلس ۲۷ مهرماه است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052213978/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87