طرح‌های اخیر مجلس استقلال کانون وکلا را محدود می کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402053120496/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF