عزاداری محرم همواره باعث ماندگاری اسلام ناب شده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050302199/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA