عزیزی: کره جنوبی با آزاد نکردن منابع ایران بیشتر از بقیه ضرر می‌کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050804816/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1