غریب‌آبادی: عملیات بازرسی مقر منافقین در فرانسه به‌طور زنده توسط ایران رصد می‌شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032416472/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7