غریب آبادی: بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی باید پایان یابد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090201158/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF