فرآیند تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا آغاز شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051912149/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF