فعال‌سازی اتاق فکر قرآنی در دادگستری استان تهران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403012010543/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86