قانون جدید چک تأثیر زیادی در کاهش پرونده‌ها نداشته است/ دستور رییس قوه قضاییه برای آسیب شناسی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082820331/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1