قاچاق سوخت، معیشت نیست/ در برخورد با قاچاقچیان قاطع هستم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042818407/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85