قوه قضاییه: حسینعلی نیری به آلمان سفر نداشته است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050201452/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA