قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداشته و ندارد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042516268/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF