لایحه حجاب در سه کمیسیون تخصصی مجلس در دست بررسی است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042012908/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA