لایحه صیانت از حقوق عامه این هفته تقدیم دولت می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402500/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF