متهم نارنجستان شیراز گناهکار شناخته شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052817413/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF