مراجعه ۱۵ نفر به یک آپارتمان برای جلب یک متهم مالی چه ضرورتی دارد؟

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081813204/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C