مرحله پیش‌ثبت‌نام‌ طراحی‌ کمرنگ شدن حضور داوطلبان را خنثی کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052516056/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF