مردم خرید و فروش اراضی و املاک را با سند رسمی انجام دهند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050100450/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF