مسئولان از فعالیت شرکت پلاسمای خون شفت حمایت کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081511304/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF