مصوبه «اصلاح قانون انتخابات» گامی رو به جلو است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042717326/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA