معاون اول قوه قضاییه: قرار دادن امور مربوط به وکالت زیرنظر وزارت اقتصاد مشکل‌ساز خواهد بود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060301687/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA