معاون اول قوه قضاییه هفته بسیج را تبریک گفت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090100815/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA