ممنوع‌الخروج بودن آزاده صمدی در حضور وکیلش به او ابلاغ شده بود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082921756/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF