منافقین وکیل قانونی خود را به دادگاه معرفی کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050703738/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF