منتظر نظر رئیس قوه قضا برای حل مشکل «اسلامی صدر» هستیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081612102/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85