نامزدهای انتخابات بدانند انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین یا هتک حرمت اشخاص باشد، جرم است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031912593/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7