نامه غریب آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر درباره جنایت تروریستی در خاش

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402823/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C