نباید همه رفتارهای ناقض قانون لزوما توسط دستگاه قضا پاسخ داده شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032919861/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87