نخبگان میان‌رشته‌ای از سرمایه‌های عظیم قوه قضاییه هستند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032516816/%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF