نشست ستاد افشای حقوق‌بشر آمریکایی برگزار شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032215232/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF