نظارت ویژه دستگاه قضایی مازندران بر فعالیت نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082820852/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C