نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره مصدوم شدن مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052213559/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7