نمی‌توانیم به قاضی بگوییم چه حکمی برای هنرمندان صادر کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052516260/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF