هشدار به سازمان هواپیمایی در پی کنسلی و تأخیرهای مکرر پروازها

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082518625/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7