هفت مرکز زیبایی و پزشکی غیرمجاز در اهواز پلمب شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402080403084/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF