همکاری پژوهشگاه ICT با قوه قضاییه در حوزه آزمایشگاهی و پژوهشی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082618865/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-ICT-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C