واکنش به اظهارات وکیل طبری/هشدار رییس قوه قضاییه درباره بورس/ پذیرش اعاده دادرسی قبادلو

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402942/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3