واکنش سازمان زندان‌ها به فیلم ساختگی منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060604325/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C