ورود میدانی دادستانی تهران به ریزش ساختمان در منطقه‌ خلازیر و تعیین بازپرس ویژه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051509313/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88