وضعیت ایران به لحاظ اقتدار مثال‌زدنی است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052918802/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA